Logo : บริษัท เซ็มกรีต อินเตอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ – บริหารการตลาดขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบ
•รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ของความต้องการของลูกค้า สภาพการแข่งขันในตลาด เพื่อเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอขายทั้งที่มีอยู่ หรือหาใหม่
•วางแผน คิดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน วางกลยุทธ์ และ การคิดสร้างแบรนด์ดิ้ง
•คิดและสร้างสรรค์ Content Online และ Content ต่างๆ บนสื่อ ออนไลน์-ออฟไลน์ กับกลุ่มเป้าหมาย
•บริหารจัดการสื่อ Online ต่างๆ เช่น Website, Google Adwords, Facebook Ads, Line @ ,YouTube
•การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขาย
•งานหรือโครงการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการปฏิบัติ
• ร่วมวางแผน ประสานงาน และจัดประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• นำเสนองานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่รับมอบหมาย ต่อสายบังคับบัญชา
•การติดตามผลการดำเนินงาน
• ดำเนินการและประสานงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
• นำเสนอรายงาน สรุปตามที่ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข และนำไปปฎิบัติ
1.มีความรู้ทางเทคนิคการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
2.มีความรู้ในขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการและประเมินการใช้งานคอมพิวเตอร์
3.มีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ และ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
4.มีความรู้เบื้องต้นในวิธีการเขียน website
5.มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสื่อสร้างสรรค์
ทักษะที่จำเป็นในงาน (Skills) :
1.มีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2.มีทักษะการแก้ไขและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
3.มีทักษะในการวางแผนงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
4.มีทักษะในการตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์
5.มีทักษะในการเขียน website เบื้องต้น
6.มีทักษะในการให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
7.มีทักษะในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) :
1.จิตสำนึกด้านความปลอดภัยของข้อมูล 5. ความคิดสร้างสรรค์
2.การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 6. ทัศนคติดี
3.มนุษยสัมพันธ์
4.การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้