Logo : บริษัท ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด

เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ


สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ : บริษัท ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
 2) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
3)ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชรบริษัท ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด

199 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  62130

โทร.055872111113,0817076324

Website : https://www.tcs-tapiocastarch.com

สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ : บริษัท ที.ซี.เอส. แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้