งาน,หางาน,สมัครงาน PCT Katearoon Co., Ltd.

พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ


สมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ : PCT Katearoon Co., Ltd.

รายละเอียดงาน :
หน้าที่หลัก / กิจกรรมหลัก
1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, สแกนเอกสาร, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน,
2.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.ช่วยงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ
ลักษณะงาน 1. สามารถทางานของพนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงานระดับ ปวช. ปวส.ได้ดี
2. ติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ผู้ว่าได้มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสรุปผลของข้อมูลในลักษณะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
4. สามารถทางานได้ตามชิ้นงานที่กาหนดในแต่ละวัน
5. ทางาน 6 วัน หยุด 2 วัน ตามตารางกะที่บริษัทกาหนด
- กะที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น.
- กะที่ 2 เวลา 15.00 – 23.00 น.
- กะที่ 3 เวลา 23.00 – 07.00 น.
หรือตามตารางกะที่บริษัทกาหนด
คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาขั้นต่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ (ปวส.) + ประสบการณ์
2. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS WORD,EXCEL,POWER POINT และ ACCESS ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทางานได้
4. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ พอสมควร

วัตถุประสงค์
ก. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้ว่าจ้าง”) มีความประสงค์จะทาสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อทางานสานักงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทางาน”) ตามสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข. สานักงานใหญ่ หรือ
ค. โรงกลั่นน้ามันบางจาก สุขุมวิท 64 หรือ
ง. ส่วนธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ามันบางปะอิน จ.นครศรีอยุธยา หรือ
จ. ศูนย์จ่ายน้ามันสมุทรสาคร หรือ
ฉ. ศูนย์จ่ายน้ามันคลังสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ


เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : PCT Katearoon Co., Ltd. แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240PCT Katearoon Co., Ltd.

1396 ถนน นวมินทร์ 14 แยก 15 แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

โทร.0847246361,023744561

สมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ : PCT Katearoon Co., Ltd.ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน บริการ

- หางาน บริการ ใกล้ฉัน

- หางาน บริการ กรุงเทพมหานคร

- หางาน บริการ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

- หางาน บริการ คลองจั่น กรุงเทพมหานคร

- หางาน คลองจั่น กรุงเทพมหานคร

- หางาน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)