Logo : โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

ช่างอาคาร


สมัครงาน ช่างอาคาร : โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

รายละเอียดงาน :
1. ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบโครงสร้างตามคู่มือ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าปกติ และระบบสำรองไฟ , ระบบน้ำ , ระบบบ่อบำบัด , ระบบลิฟต์ขนส่ง , ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบโครงสร้างตามข้อ (1) ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆทุกชนิดในโรงพยาบาล ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติ ให้พนักงานเข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของช่างจากภายนอกด้วย
3. ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบโครงสร้างตามข้อ (1) เมื่อเกิดการชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติ ให้พนักงานเข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของช่างจากภายนอกด้วย
4. รายงานผลการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้หัวหน้าแผนกทราบตามวาระที่กำหนด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษำรู้ขั้นต่ำ ม.6
3. มีบ้ำนพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือพื้นที่ไกล้เคียง
4. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ต้องคดีอาญา
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
7. มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : หนองบัวลำภูโรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

12 หมู่ 15 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000

โทร.0423123446

สมัครงาน ช่างอาคาร : โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้