บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การสื่อสาร
 
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อาวุโส (อ่าวไทย ประจำ จ.สมุทรสงคราม)


รายละเอียดงาน :
- ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาด้านประมง
- หาแนวทาง แก้ปัญหา รวมถึงริเริ่มโครงการต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- จัดทำโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแผนแม่บท
- ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน และ การประมง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการติดต่อประสานประสานงาน, ประชาสัมพันธ์. Account Executive, Sales (และ หากมีประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน(ประมง, อื่นๆ) ,การประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือ การบริหารงานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความเป็นผู้นำ
5. มีความสามารถในการสือสารในที่สาธารณะ
6. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือ นโยบายของบริษัทให้กับชุมชน หรือผู้ที่พบเจอได้
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาอื่นๆจากการทำงาน
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค
9. สามารถบริหารโครงการ / มีประสบการณ์บริหารโครงการ
10. สามารถทำงานเป็นทีม
11. มีประสบการณ์ ติดต่อ กับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ
12. มีประสบการณ์การบริหารจัดการ การจัดทำเอกสารเพื่อติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
13. มีอุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เช่น การสร้างและดำเนินการโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน
14. สามารถเดินทางระหว่างจังหวัด และทำงานในพื้นที่
15. มีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 18,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสงคราม

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 แขวง -
เขต - กรุงเทพมหานคร 10310


โทร.


E-mail : Lujiwan_jon@truecorp.co.th

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ไปที่ Version ปกติ
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com